PRÁVNÍ OTÁZKY


Právní stanoviska byla revidována k 31.12. 2014

VýpovÄ›Ä x ukonÄení pracovního pomÄ›ru dohodou
Paní XY nejprve dala výpovÄ›Ä s tím, že výpovÄ›dní lhůta uplyne 31.7. ZamÄ›stnavatel potvrdil podpisem. NáslednÄ› zamÄ›stnavatel s paní XY uzavÅ™el dohodu o ukonÄení pracovního pomÄ›ru k 19.6. Pozbývá automaticky platnost výpovÄ›Ä?
ODPOVĚĎ
Rozvázání dohodou ve výpovědní době má přednost, k výpovědi se už nepřihlíží

Omezení pÅ™i práci na rodiÄovské dovolené
ODPOVĚĎ
Právní úprava neklade omezení rodiÄům, kteří chtÄ›jí rodiÄovský příspÄ›vek pobírat a souběžnÄ› u toho pracovat. Jinými slovy, můžete bez obav pracovat a nemusíte se pÅ™itom bát, že o příspÄ›vek pÅ™ijdete, pokud dodržíte podmínky – viz níže.

Omezení pÅ™i hlídání dÄ›tí na rodiÄovské dovolené v souvislosti s výkonem práce
Podmínky vymezuje zákon Ä. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoÅ™e. Podle § 30 odst. 1
náleží rodiÄovský příspÄ›vek rodiÄi, který osobnÄ› řádnÄ› a celodennÄ› peÄuje o dítÄ›. Bližší
vymezení podmínky „celodenní osobní péÄe o dítě“ pak pÅ™ináší § 30b ve spojení s § 31
odst. 3. Omezení se relativně nově dělí na případ, kdy je dítě mladší dvou let, a kdy je starší
dvou let.

Pokud je dítÄ› mladší dvou let, lze jej za souÄasného zachování nároku na rodiÄovský příspÄ›vek umisÅ¥ovat do Å¡kolky nebo jesliÄek maximálnÄ› na 46 hodin za kalendářní mÄ›síc. Pokud je dítÄ› starší dvou let, docházka se nesleduje a  lze jej umisÅ¥ovat do Å¡kolky bez omezení, a nárok na rodiÄovský příspÄ›vek zůstane zachován.

Rozdíl mezi DPP a DPČ
ODPOVĚĎ
Pokud jde o rozdíly mezi tÄ›mito dvÄ›ma typy pracovního pomÄ›ru, je dobré si nejprve uvÄ›domit, co mají spoleÄného. Jde o tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní pomÄ›r, a obÄ› je možno ukonÄit dohodou, splnÄ›ním sjednaného úkolu nebo uplynutím sjednané doby. Ani jedna z tÄ›chto dohod nezakládá nárok na dovolenou, odstupné, apod.

DPP (Dohoda o provedení práce)
U DPP se uplatní Äasové omezení – na tento typ dohody lze u jednoho zamÄ›stnavatele odpracovat maximálnÄ› 300 hodin práce za kalendářní rok. Pokud by bylo u stejného zamÄ›stnavatele uzavÅ™eno vícero DPP, pak se tyto odpracované hodiny sÄítají.

V případÄ› DPP docházáí od urÄité výše odmÄ›ny k tzv. zpojistnÄ›ní – pokud pÅ™i práci na DPP dostanete odmÄ›nu vyšší než 10.000,- KÄ za mÄ›síÄnÄ› (tedy od Äástky 10.001,- KÄ), odvádí se z této Äástky zdravotní a sociální pojiÅ¡tÄ›ní. Rozhodný je vždy skuteÄnÄ› zaúÄtovaní odmÄ›na – nerozhoduje, co je smluveno v DPP nebo pÅ™islíbeno, ale rozhoduje, jakou skuteÄnou Äástku zamÄ›stnavatel vyplatí.

Z hlediska sociální pojiÅ¡tÄ›ní platí, že pokud máte v jednom mÄ›síci u stejného zamÄ›stnavatele uzavÅ™eny dvÄ› nebo více dohod o provedení práce, pak se odmÄ›ny pro posouzení tohoto případu sÄítají – pokud si tak v souhrnu vydÄ›láte víc než 10.000,- KÄ za mÄ›síc, pojistné bude odvedeno.

Z hlediska zdravotního pojiÅ¡tÄ›ní platí opaÄný princip – každá jednotlivá dílÄí dohoda se posuzuje samostatnÄ› a odmÄ›ny v rámci jednoho kalendářního mÄ›síce se nesÄítají.

Odměna z DPP podléhá rovněž dani srážkové nebo zálohové, v závislosti na výši příjmu a na to, zda u zaměstnavatele podepíšete přihlášení k dani z příjmů.

Pokud podepíšete pÅ™ihlášení k dani z příjmu a vaÅ¡e mÄ›síÄní skuteÄná odmÄ›na NEpÅ™ekroÄí Äástku 10.000,- KÄ, pak zamÄ›stnavatel strhne zálohovou daň ve výši 15%, na konci roku vám zamÄ›stnavatel vydá potvrzení o zdanitelných příjmech, a vy si tento příjem zahrnete do daňového pÅ™iznání.

Pokud nepodepíšete prohlášení k dani z příjmu a vaÅ¡e mÄ›síÄní skuteÄná odmÄ›na NepÅ™ekroÄí Äástku 10.000,- KÄ, pak zamÄ›stnavatel strhne srážkovou daň ve výši 15%, a výdÄ›lek pak už není tÅ™eba nikde vykazovat.

Pokud skuteÄná odmÄ›na bude Äinit 10.001,- KÄ a více, pak platí, že vám zamÄ›stnavatel strhne zálohovou daň ve výši 15%, ale tentokráte vypoÄtenou ze superhrubé mzdy. Pokud v tomto případÄ› podepíšete prohlášení k dani, můžete si uplatnit slevy, pokud nepodepíšete, tak nikoliv.

DPÄŒ (Dohoda o pracovní Äinnosti)
V případÄ› DPÄŒ neplatí omezení na množství odpracovaných hodin, ale omezení z hlediska rozvržení pracovní doby, která může Äinit maximálnÄ› polovinu nejvýše přípustného rozsahu týdenní pracovní doby stanovené pro klasický pracovní pomÄ›r (Äiní 40 hodin / týdnÄ›) – na DPÄŒ lze tak odpracovat maximálnÄ› 20 hodin / týdnÄ›. Rozvržení se ale sleduje za celou dobu trvání dohody, nebo nejvýše za 52 odpracovaných týdnů – pokud tak v jednom týdnu odpracujete 30 hodin a ve druhém jen 10, poÄet se vyrovná a žádný postih tak nehrozí.

DPÄŒ může být zruÅ¡ena také jednostrannÄ› z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodů s výpovÄ›dní dobou 15 kalendářních dnů. VýpovÄ›dní doba běží ode dne, v nÄ›mž byla výpovÄ›Ä doruÄena druhé smluvní stranÄ›.

Je možné také okamžité zrušení DPČ, ale pouze pro důvody, pro něž je možné okamžitě zrušit klasický pracovní poměr (hrubé porušení povinností, apod.)

Pravidla pro zpojistnÄ›ní příjmu z DPÄŒ jsou v podstatÄ› stejná jako u DPP, liší se jen Äástka – do výdÄ›lku 2.499,- KÄ mÄ›síÄnÄ› neplatíte sociální a zdravotní pojiÅ¡tÄ›ní, od výdÄ›lku 2.500,- KÄ pak ano.

DPČ podléhá stejnému zdanění jako příjem z pracovního poměru, tedy 15% zálohová daň. Opět platí, že pokud podepíšete prohlášení k dani, můžete si uplatnit daňové bonusy.

UkonÄení pracovního pomÄ›ru dohodou a podpora v nezamÄ›stnanosti
ODPOVĚĎ
PÅ™i ukonÄení pracovního pomÄ›ru dohodou je nutné v dohodÄ› uvést ideálnÄ› konkrétní datum skonÄení pracovního pomÄ›ru. Nárok na odstupné vzniká zamÄ›stnanci dle zákona jen v případÄ›, že k rozvázání pracovního pomÄ›ru dochází výpovÄ›dí danou zamÄ›stnavatelem podle § 52 písmeno a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů. Pro nárok na odstupné je tak nutné, aby v dohodÄ› byl takovýto důvod uveden (jedná se o ruÅ¡ení zamÄ›stnavatele, pÅ™emístÄ›ní zamÄ›stnavatele nebo nadbyteÄnost zamÄ›stnance). Výše odstupného závisí na délce trvání pracovního pomÄ›ru, maximem je trojnásobek průmÄ›rného mÄ›síÄního výdÄ›lku. Není ale vylouÄeno, aby bylo sjednáno i vyšší odstupné, než jaké zamÄ›stnanci ze zákona náleží.Podpora v nezamÄ›stnanosti bude pak vyplácena teprve po uplynutí doby, po kterou bývalého zamÄ›stnance „kryje“ odstupné.

Nárok na podporu v nezamÄ›stnanosti má ten, kdo v posledních 2 letech pÅ™ed zaÅ™azením do evidence uchazeÄů o zamÄ›stnání (tzv. rozhodné období) získal alespoň 12 mÄ›síců důchodového pojiÅ¡tÄ›ní. Tuto podmínku lze splnit i zapoÄtením tzv. náhradních dob – jednou z nich je i péÄe o dítÄ› do 4 let vÄ›ku, tedy rodiÄovská dovolená.

Pro výpoÄet výše podpory v nezamÄ›stnanosti bude rozhodující, zda rodiÄ skuteÄnÄ› pracoval nebo zda byl jen svým zamÄ›stnavatelem veden ve stavu zamÄ›stnanců. V prvním případÄ› budou rozhodující skuteÄnÄ› dosažené příjmy.

Pokud byl rodiÄ jen veden ve stavu zamÄ›stnanců, pak platí, že pro výpoÄet podpory se použije průmÄ›rná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. ÄŒtvrtletí pÅ™edcházejícího kalendářního roku (pro rok 2014 je to 24.622,- KÄ) a po dobu prvních dvou mÄ›síců náleží uchazeÄi o zamÄ›stnání její 0,15ti násobek (3.694,- KÄ) , po další dva mÄ›síce její 0,12ti násobek a po poslední mÄ›síc její 0,11ti násobek.

VýpovÄ›Ä daná zamÄ›stnavatelem
ODPOVĚĎ
Jedná se patrnÄ› o nejvýhodnÄ›jší variantu, a to pÅ™edevším finanÄnÄ›. V průbÄ›hu rodiÄovské dovolené může zamÄ›stnavatel udÄ›lit výpovÄ›Ä pouze z důvodu podle § 52 písmeno a) a b) zákoníku práce (ruÅ¡ení a pÅ™emístÄ›ní zamÄ›stnavatele). Po návratu z rodiÄovské dovolené takovým důvodem patrnÄ› bude nadbyteÄnost (§ 52 písmeno c) zákoníku práce). VýpovÄ›Ä musí být dána písemnÄ› a musí být prokazatelnÄ› zamÄ›stnanci doruÄena (ten obvykle její pÅ™evzetí stvrdí svým podpisem).

VýpovÄ›dní doba poÄíná běžet prvním dnem kalendářního mÄ›síce následujícího po mÄ›síci, v nÄ›mž byla zamÄ›stnanci doruÄena, a trvá dle zákoníku práce 2 mÄ›síce. Pokud pro Vás zamÄ›stnavatel v průbÄ›hu výpovÄ›dní doby nemá práci, kterou by Vám mohl pÅ™idÄ›lovat, jedná se o pÅ™ekážku v práci na jeho stranÄ›. V takové situaci je zamÄ›stnavatel povinen vyplácet zamÄ›stnanci náhradu mzdy (je ale dobré mít tuto skuteÄnost potvrzenou písemnÄ›, například i s tím, že nemusíte docházet do práce). Získáte tak dva platy navíc za bÄ›h výpovÄ›dní doby a nÄ›jakou náhradu mzdy za dobu, než zaÄne výpovÄ›dní doba běžet.

PÅ™i skonÄení pracovního pomÄ›ru máte také nárok na odstupné – buÄ podle zákona nebo podle pracovní smlouvy, máte-li sjednáno vyšší. Ze zákona máte nárok na odstupné ve výši trojnásobku průmÄ›rného mÄ›síÄního výdÄ›lku, pokud jste pracovala u zamÄ›stnavatele minimálnÄ› dva roky. Do odpracované doby se pro úÄely nároku na odstupné zapoÄítává i rodiÄovská dovolená.

Pro úÄely případné další podpory v nezamÄ›stnanosti doplňuji, že vzhledem k odliÅ¡né praxi jednotlivých úřadů práce je dobré, aby datum výpovÄ›di bylo ideálnÄ› nejdříve den následující po dni nástupu do práce po skonÄení rodiÄovské dovolené.

Jiné způsoby skonÄení pracovního pomÄ›ru, jako je výpovÄ›Ä daná zamÄ›stnancem nebo dohoda o skonÄení pracovního pomÄ›ru, zdaleka není tak výhodná, jako výpovÄ›Ä daná zamÄ›stnavatelem. U výpovÄ›di dané zamÄ›stnancem se uplatní taktéž výpovÄ›dní doba v délce dvou mÄ›síců, u dohody o skonÄení pracovního pomÄ›ru skonÄí pracovní pomÄ›r sjednaným dnem.

Pokud jde o rodiÄe-samoživitele, sdÄ›luji, zamÄ›stnavatel není povinen tuto skuteÄnosti nijak zohlednit pÅ™i rozhodování, zda a komu výpovÄ›Ä udÄ›lí.

Podpora v nezaměstnanosti
ODPOVĚĎ
Již pÅ™ed skonÄením pracovního pomÄ›ru se na úřadu práce můžete registrovat jako zájemce o zamÄ›stnání – v takovém případÄ› Vám úřad práce pouze zasílá nezávazné pracovní nabídky. Po skonÄení pracovního pomÄ›ru se na úřadu práce registrujte do tří pracovních dní, ale v tomto případÄ› již jako uchazeÄ o zamÄ›stnání.

Po dobu, kdy Vás „kryje“ odstupné, Vám nebude vyplácena podpora v nezaměstnanosti – nárok na ni zůstane zachován, ale její výplata bude odložena.

Nárok na podporu v nezamÄ›stnanosti má ten, kdo získal v rozhodném období, kterým jsou poslední dva roky pÅ™ed zaÅ™azením do evidence uchazeÄů o zamÄ›stnání, získal alespoň 12 mÄ›síců důchodového pojiÅ¡tÄ›ní, pÅ™iÄemž tuto podmínku lze splnit i zapoÄtením náhradních dob pojiÅ¡tÄ›ní – například nezbytnou osobní péÄí o dítÄ› do 4 let vÄ›ku, jak je tomu i u rodiÄovské dovolené.

Pro výpoÄet výše podpory v nezamÄ›stnanosti je rozhodující, zda rodiÄ skuteÄnÄ› pracoval nebo zda byl pouze veden ve stavu zamÄ›stnanců. Pokud bude pracovní pomÄ›r ukonÄen výpovÄ›dí ze strany zamÄ›stnavatele, a uplatní se tak výpovÄ›dní doba, po kterou zamÄ›stnanec pracuje (nebo nepracuje, protože mu zamÄ›stnavatel není schopen pÅ™idÄ›lovat práci, a jedná se tak o pÅ™ekážku na stranÄ› zamÄ›stnavatele, za kterou zamÄ›stnanci přísluší náhrada mzdy), bude podpora vypoÄítávána z průmÄ›rného Äistého výdÄ›lku za poslední kalendářní Ätvrtletí, tudíž dosáhnete na vyšší podporu v nezamÄ›stnanosti – po první dva mÄ›síce 65%, po další dva mÄ›síce 50% a po poslední mÄ›síc 45% průmÄ›rného Äistého výdÄ›lku.

Pojištění
V dobÄ›, kdy je ÄlovÄ›k veden v evidenci úřadu práce jako uchazeÄ o zamÄ›stnání, za nÄ›j stát platí zdravotní pojiÅ¡tÄ›ní. Plátcem zdravotního pojiÅ¡tÄ›ní je stát také u osob pobírajících rodiÄovský příspÄ›vek.

Sociální pojiÅ¡tÄ›ní stát nehradí, a  ani vy jej platit nemusíte, ale můžete se k jeho platbÄ› pÅ™ihlásit u přísluÅ¡né OSSZ (minimální výše mÄ›síÄního pojistného pro rok 2014 pak Äiní 1.817,- KÄ).

Pokud jde o zápoÄet „roků na důchod“, pak doba, kdy je ÄlovÄ›k veden v evidenci úřadu práce jako uchazeÄ o zamÄ›stnání, se zapoÄítává mezi „roky na důchod“, ale v omezeném rozsahu – u uchazeÄe do vÄ›ku 55 let maximálnÄ› v rozsahu 1 roku.

UkonÄení pracovního pomÄ›ru po rodiÄovské dovolené
ODPOVĚĎ
Pracovní pomÄ›r může skonÄit a) výpovÄ›dí ze strany zamÄ›stnavatele, b) výpovÄ›dí ze strany zamÄ›stnance, c) dohodou.

Pokud VaÅ¡e RD skonÄí ke dni 14. 7. 2014, pak dnem nástupu do práce je den následující – tedy 15. 7. 2014.

Vždy je jednodušší a pro zamÄ›stnance i ménÄ› nároÄné nechat si dát výpovÄ›Ä. RozhodnÄ› výpovÄ›Ä nepodávejte sama, pÅ™ipravíte se tak o případné finanÄní benefity. OhlednÄ› volby vhodného způsobu ukonÄení pracovního pomÄ›ru odkazuji na pÅ™edchozí materiály a pro úplnost dodávám:

VÃPOVĚĎ ZE STRANY ZAMÄšSTNAVATELE
VýpovÄ›Ä zakládá nárok na odstupné ve výši průmÄ›rného mÄ›síÄního výdÄ›lku, je-li zamÄ›stnanci dána z důvodů v § 52 písmeno a) až c) zákoníku práce, tedy z tzv. organizaÄních důvodů skrývajících se pod písmenem c).

Po udÄ›lení výpovÄ›di – je možné, aby Vám zamÄ›stnavatel udÄ›lil výpovÄ›Ä ihned první den, co se vrátíte do práce, tedy už 15. 7. 2014 – běží výpovÄ›dní doba, která je stejnÄ› dlouhá pro zamÄ›stnance i zamÄ›stnavatele a Äiní 2 mÄ›síce. Pokud Vám zamÄ›stnavatel není schopen v jejím průbÄ›hu pÅ™idÄ›lovat práci, jde o pÅ™ekážku v práci na jeho stranÄ› a Vám tak vzniká nárok na náhradu průmÄ›rného výdÄ›lku.

VýpovÄ›dní doba poÄíná běžet prvním dnem kalendářního mÄ›síce následujícího po mÄ›síci, v nÄ›mž byla udÄ›lena zamÄ›stnanci (pokud tedy dostanete výpovÄ›Ä 15. 7. 2014, pak výpovÄ›dní doba běží od 1. 8. 2014 a skonÄí 30. 9. 2014).

VýpovÄ›Ä může být zamÄ›stnavatelem zamÄ›stnanci doruÄena i elektronicky, ale musí být podepsána zamÄ›stnancovým zaruÄeným elektronickým podpisem.

Po obdržení výpovědí se na úřadu práce registrujte do 3 pracovních dnů.

VýpovÄ›Ä Vám může být udÄ›lena hned první den po návratu do práce, tedy hned 15. 7. 2014.

DOHODA O ROZVÃZÃNÃ PRACOVNÃHO POMÄšRU
Dohoda je dvoustranný právní úkon, jak už vyplývá z jejího oznaÄení, jde o pružnÄ›jší institut, než je výpovÄ›Ä.

Dohoda zakládá nárok na odstupné, pokud je v ní výslovnÄ› uveden důvod skonÄení pracovního pomÄ›ru na stranÄ› zamÄ›stnavatele, a to jeden z tÄ›ch, se kterými zákoník práce nárok na odstupné spojuje – tedy opÄ›t  § 52 písmeno a) až c) zákoníku práce.

Z hlediska případné registrace na úřadu práce je vhodné uvést v dohodÄ› rovněž důvod skonÄení pracovního pomÄ›ru na stranÄ› zamÄ›stnance, tedy nutnost osobní péÄe o dítÄ› do 4 let vÄ›ku, a to proto, abyste dosáhla na vyšší podporu v nezamÄ›stnanosti.

Povinnou náležitostí dohody je kromÄ› oznaÄení smluvních stran (zamÄ›stnance a zamÄ›stnavatele) taky Äasové urÄení, kdy má pracovní pomÄ›r skonÄit. NejvhodnÄ›ji opÄ›t konkrétní datum. Pracovní pomÄ›r pak skonÄí sjednaným dnem, žádná výpovÄ›dní doba zde nepoběží. )

Dohoda musí být písemná.

Dohodu můžete uzavřít už první den po návratu do práce, tedy hned 15. 7. 2014.

ODSTUPNÉ
Pro výpoÄet odstupného se použije tzv. průmÄ›rný výdÄ›lek – jedná se o průmÄ›rný hrubý výdÄ›lek a tato konstanta se užije v případÄ›, že zamÄ›stnanec odpracoval alespoň 21 dnů v rozhodném období, kterým je kalendářní Ätvrtletí. Vzhledem k tomu, že jste patrnÄ› 21 dnů neodpracovala, použije se tzv. pravdÄ›podobný výdÄ›lek – tedy výdÄ›lek, kterého byste patrnÄ› dosáhla, kdybyste pracovala. PravdÄ›podobný výdÄ›lek se zjiÅ¡Å¥uje z hrubé mzdy za rozhodné období, tedy za pÅ™edchozí kalendářní Ätvrtletí.  Vyjde se pÅ™itom ze souÄasného stavu, nikoliv z doby, kdy jste odcházela na mateÅ™skou, potažmo rodiÄovskou dovolenou. Zákoník práce nestanoví konkrétní postup pro výpoÄet pravdÄ›podobného výdÄ›lku, ale klade na zamÄ›stnavatele požadavek, aby pÅ™ihlédl k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zamÄ›stnance nebo ke mzdÄ› zamÄ›stnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Může se proto stát, že takto zjiÅ¡tÄ›ný výdÄ›lek bude nižší, než zaruÄená mzda.

DÅ®KLADNÉ PROSTUDOVÃNà PODKLADÅ®
Cokoliv, co Vám zamÄ›stnavatel pÅ™ipraví a pÅ™edá k podpisu, máte právo prostudovat v zájmu zachování Vaší právní jistoty. Pokud je zamÄ›stnavatel alespoň trochu solidní, umožní Vám odnést si dokumenty domů a tam se s nimi seznámit. Pokud ne, zkuste toto alespoň vyžadovat. RozhodnÄ› ale nepodepisujte nikdy nic a nepÅ™istupujte nikdy na nic, Äím si nejste jistá, nebo Äemu ne zcela rozumíte.

 https://erezionepillole.com/comprare-viagra-generico-online-sicuro/